Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 1)

Mateusz Toruń        14 marca 2018        Komentarze (0)

Jak wiadomo, odpowiednio skonstruowane warunki udziału w postępowaniu stanowią kluczowy element każdej procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z Wytycznymi określając warunki udziału w postępowaniu należy mieć na względzie ich proporcjonalność w stosunku do przedmiotu naszego zamówienia zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie można formułować warunków, które przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Tyle teorii. A jak wygląda praktyka? Niestety ale jak pokazuje doświadczenie beneficjenci mają ogromny problem z formułowaniem skutecznych, a zarazem zgodnych z duchem Wytycznych, warunków udziału w postępowaniu. Poniżej kilka przykładów z życia wiziętych.

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy:

1.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Doświadczenie zostanie ocenione w oparciu o przedłożone wraz z ofertą dokumenty.

Warunek jest niejednoznaczny i niedokładny Wykonawca nie wie jakiego doświadczenia się od niego oczekuje (np. liczby godzin) i jakimi dokumentami może je wykazać.

2.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

3.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które dysponują trenerami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia kadry wykonawcy. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia trenerów, którymi dysponuje wykonawca.

4.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz fundacji.

Warunek ten odnosi się wyłącznie do osoby odbiorcy usługi. To, kto był odbiorcą usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

 

Ww. warunki – w ocenie osób kontrolujących beneficjentów – w sposób nieuprawniony zawęziły krąg potencjalnych wykonawców i tym samym ograniczyły konkurencję. Jaki był tego skutek? Bardzo wymierny – mianowicie 25% korekta finansowa. A to tylko początek długiego katalogu błędów 🙂

Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Mateusz Toruń        02 marca 2018        Komentarze (0)

Dość często beneficjenci podczas procedur wyboru wykonawców stawiają sobie pytanie – czy mogę negocjować z wykonawcą który złożył ofertę w moim postępowaniu? Odpowiedź jest krótka – tak, możesz. Żaden zapis Wytycznych nie zabrania bowiem prowadzenia takich negocjacji. Zatem są one dozwolone. A czasem nawet niezbędne 🙂

Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Trzeba pamiętać, że negocjacje możemy prowadzić tylko i wyłącznie z wykonawcą, który złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Negocjujemy zawsze przed podpisaniem umowy.

Istotą negocjacji jest uzyskanie – z punktu widzenia zamawiającego i budżetu państwa – korzystniejszej oferty. W 99% przypadków przedmiotem negocjacji jest cena oferty wykonawcy. Niby oczywiste, a jednak…..w wyniku negocjacji nie może dojść do sytuacji gdy warunki realizacji zamówienia po negocjacjach są gorsze niż przed – np. poprzez wzrost ceny lub zmniejszenie zakresu zamówienia. A i takie sytuacje się zdarzają. 🙂

Prowadząc negocjacje pamiętaj o równym traktowaniu wszystkich wykonawców no i oczywiście o odpowiednim udokumentowaniu każdej czynności.

Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        15 lutego 2018        Komentarze (0)

Dość często wśród beneficjentów pojawia się pytanie dotyczące obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Odpowiedź jest jednoznaczna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosujemy w ramach uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zatem także w przypadku tzw. kwoty ryczałtowej.

W tym miejscu należy jednak rozróżnić jednak dwie sytuacje:

  • gdy projekt w całości realizowany jest za pomocą metod uproszczonych[1] – w takim wypadku zasada konkurencyjności nie ma zastosowania, oraz
  • gdy projekt tylko w części realizowany jest za pomocą metod uproszczonych[1] – w takim wypadku zasada konkurencyjności nie ma zastosowania tylko do tej części. W pozostałej części zasada konkurencyjności ma zastosowanie.

Zatem, jeżeli realizujesz projekt rozliczany w całości kwotą ryczałtową możesz dowolnie wybrać dostawców, usługodawców oraz wykonawców zadań. Jeżeli masz procedury wewnętrzne – możesz je stosować. Jeżeli nie – nie masz takiego obowiązku. Możesz także – ale nie musisz – upubliczniać informacje dotyczące Twojego zamówienia. Co do zasady masz pełną dowolność w tym zakresie …………… co do zasady, ponieważ praktyka pokazuje, że także wydatki rozliczane metodami uproszczonymi podlegają weryfikacji oraz kontroli pod kątem racjonalności i efektywności ich poniesienia. Czyli jak to często bywa – przepisy swoją drogą, a praktyka instytucji publicznych swoją. 🙂

Na koniec – proszę pamiętaj – że zawsze jesteś zobowiązany stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa zamówień publicznych jeżeli Cię dotyczy.

[1] tj. kwot ryczałtowych  i ryczałtowych kosztów pośrednich

Personel projektu, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        07 lutego 2018        Komentarze (0)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie spotkałem się z pytaniem „Czy przy wyborze personelu projektu muszę stosować zasadę konkurencyjności?”.

Zatem…….. personel projektu, a zasada konkurencyjności.

Odpowiedź jest krótka – nie, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zasada konkurencyjności nie ma zastosowania do wyboru personelu projektu, tj. m.in. osób zaangażowanych na podstawie stosunku pracy, wolontariuszy, osób samozatrudnionych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących jednocześnie beneficjentem projektu oraz jego personelem) i współpracujących z osobą samozatrudnioną zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (np. małżonek).

Zasadę konkurencyjności stosujemy do wyboru wykonawców (osób fizycznych niebędących personelem projektu, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które oferują realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarły umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.

Powyższe oznacza np. że beneficjent nie będzie stosował zasady konkurencyjności zatrudniając trenerów/doradców do realizacji zadań w projekcie na umowę o pracę, ale będzie ją stosował, jeśli zdecyduje się zangażować wskazane osoby lub firmy szkoleniowe/doradcze na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji usługi szkoleniowej.

Okres trwałości projektu cd.

Mateusz Toruń        29 stycznia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując wątek niezachowania okresu trwałości projektu należy wskazać, że zarówno praktyka sądów administracyjnych jak i instytucji zarządzających programami operacyjnymi jest zdecydowanie zbyt wąska. Opiera się ona jedynie na ewentualnym stwierdzeniu naruszenia zasady trwałości projektu oraz przyjęciu jako podstawy i wyznacznika obliczenia kwoty korekty w oparciu jedynie o wzajemne relacje pomiędzy okresem w jakim ta trwałość została zachowana, a w jakim nie.

W mojej ocenie jest to praktyka nieuprawniona. W przypadku naruszenia zasady trwałości projektu rzeczywiście nałożenie korekty finansowej jest zasadne i uprawnione, nie mniej jednak podmiot nakładający sankcję finansową zobowiązany jest do dokonania wyważenia skali tego naruszenia biorąc pod uwagę m.in.:

  • wagę i charakter naruszenia,
  • jego skutki,
  • to czy ewentualnie odniesiona korzyść jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie funduszy oraz celami dofinansowania danego działania,
  • indywidualny charakter konkretnego projektu i warunki w jakich ten projekt był realizowany,
  • poziom osiągnięcia i utrzymania celów projektu oraz zadeklarowanych wskaźników oraz
  • przyczyny naruszenia.

Dopiero kompleksowa analiza sprawy w wskazanej płaszczyźnie, w wyniku której większość poczynionych ustaleń byłaby niekorzystna dla beneficjenta mogłaby uzasadniać nałożeniem na niego wysokiej korekty finansowej. Uważam, że niezasadne jest jednak oparcie wyliczeń kwoty korekty finansowej jedynie na podstawie przesłanek negatywnych bez uwzględnienia okoliczności przemawiających na korzyść beneficjenta.

Naruszenie okresu trwałości – a Sąd Najwyższy

W tym miejscu warto wskazać na wyrok z 07 października 2015 r., I CSK 878/14, w którym to Sąd Najwyższy postawił tezę, że naruszenie części postanowień umowy o dofinansowanie nie może pozbawiać przedsiębiorcy całego wsparcia. Kwota zwrotu powinna być adekwatna i proporcjonalna do naruszenia. Uważam, że z prezentowanego stanowiska Sądu Najwyższego można wysnuć tezę, że pomimo daleko idącego rygoryzmu umów o dofinansowanie projektów UE, dokonując oceny naruszenia tych umów i konsekwencji z tego wynikłych, działania instytucji zarządzających winny charakteryzować się pewnym poziomem zdrowego rozsądku i wyważenia. Nadrzędne powinno być dokonanie oceny tego czy projekt przyczynił się ostatecznie do osiągnięcia celu danego działania – i to zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnokrajowym.