RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

Mateusz Toruń        22 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na:
 1. projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/ technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 2. Projekty polegające na zakupie usług badawczorozwojowych, w zakresie: − opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.; − opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych; − testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – luty 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – marzec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 12.833.700,00 zł.;
 • Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych – 85%.
 • Beneficjenci – MŚP
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Mateusz Toruń        21 grudnia 2018        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku w województwie lubelskim będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. Wsparcie ma za zadanie wsparcie promocji oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – maj 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – czerwiec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 19.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

Mateusz Toruń        05 grudnia 2018        Komentarze (0)

Rok 2019 w województwie lubelskim będzie rokiem wielu możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród ciekawszych naborów warto zwrócić uwagę m.in. na

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
 • Można będzie sfinansować m.in. koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz;
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 20.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów, w których pokrótce opisane zostaną inne, ciekawe nabory.

Koniec roku to czas publikacji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych programów operacyjnych na rok 2019. Podobnie jest w województwie lubelskim.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok dostępny jest pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.htm

Każdy znajdzie coś dla siebie.  🙂

 

 

 

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych – listy sprawdzające

 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla beneficjentów wsparcia. Bez wątpienia pomocne okażą się Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

[click to continue…]