Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

W lipcu 2019 odbędzie się pierwszy z naborów w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Polska Wschodnia

Poniżej kilka podstawowych informacji:

Termin składania wniosków

od 31.07.2019 do 30.09.2019

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może składać wnioski

 • O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:
 • spełniają kryteria określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
 • nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonały jeszcze podziału zysków;
 • nie zostały utworzone w wyniku połączenia;
 • zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w   ramach poddziałania 1.1.1 POPWPlatformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 • Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup –  dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.
 • Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu: koszty bezpośrednie (środki trwałe inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, informacja i promocja, udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), zakup surowców lub materiałów, koszty pośrednie (rozliczane stawką ryczłtow

 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 300 000 000,00 zł

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

Mateusz Toruń        08 maja 2019        Komentarze (0)

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP – kolejny nabór

W listopadzie odbędzie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniżej kilka podstawowych informacji:

1.Termin składania wniosków

 • listopad 2019
 1. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

 1. Sposób składania wniosków
 • Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).
 1. Kto może składać wnioski?
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

5.Na co można otrzymać dofinansowanie

 • Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

-Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.

-Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

-Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

-Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 1. Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.
 2. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

8.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 43 146 000,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Mateusz Toruń        19 marca 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

PO PW 2014-2020 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

 • Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej). Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie:

– inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

– opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

 • Nabór wniosków – od 28.02.2019 do 29.08.2019;
 • Pula środków –  250.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 • Poziom dofinansowania – do 80%
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Mateusz Toruń        22 lutego 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

− prawa własności intelektualnej

− zarządzania wzornictwem przemysłowym

− prawa zamówień publicznych

− optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

− procesów przekształceniowych spółek

− jakości

 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – październik 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – listopad 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 26.000.000,00 zł;
 • Przewidywany poziom dofinansowania – 50%;
 • Beneficjenci – MŚP
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

Mateusz Toruń        22 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na:
 1. projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/ technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 2. Projekty polegające na zakupie usług badawczorozwojowych, w zakresie: − opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.; − opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych; − testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – luty 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – marzec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 12.833.700,00 zł.;
 • Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych – 85%.
 • Beneficjenci – MŚP
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie