Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Mateusz Toruń        19 marca 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

PO PW 2014-2020 Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

 • Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej). Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego. Każdy projekt obejmuje łącznie:

– inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

– opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

 • Nabór wniosków – od 28.02.2019 do 29.08.2019;
 • Pula środków –  250.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 • Poziom dofinansowania – do 80%
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Mateusz Toruń        22 lutego 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

− prawa własności intelektualnej

− zarządzania wzornictwem przemysłowym

− prawa zamówień publicznych

− optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

− procesów przekształceniowych spółek

− jakości

 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – październik 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – listopad 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 26.000.000,00 zł;
 • Przewidywany poziom dofinansowania – 50%;
 • Beneficjenci – MŚP
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

Mateusz Toruń        22 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na:
 1. projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/ technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 2. Projekty polegające na zakupie usług badawczorozwojowych, w zakresie: − opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.; − opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych; − testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – luty 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – marzec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 12.833.700,00 zł.;
 • Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych – 85%.
 • Beneficjenci – MŚP
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Mateusz Toruń        21 grudnia 2018        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku w województwie lubelskim będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. Wsparcie ma za zadanie wsparcie promocji oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – maj 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – czerwiec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 19.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

Mateusz Toruń        05 grudnia 2018        Komentarze (0)

Rok 2019 w województwie lubelskim będzie rokiem wielu możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród ciekawszych naborów warto zwrócić uwagę m.in. na

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
 • Można będzie sfinansować m.in. koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz;
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 20.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów, w których pokrótce opisane zostaną inne, ciekawe nabory.