Rzecznik Funduszy Europejskich

Mateusz Toruń        11 lipca 2018        Komentarze (0)

Zapewne mało kto wie ale jakiś czas temu została powołana instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich.  Zgodnie z przyjętymi założeniami rolą Rzecznika FE jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej realizacji Funduszy Europejskich. Brzmi pięknie. 🙂

Zatem kilka słów o Rzeczniku FE:

  1. Główne zadania: przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń; dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym; formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.
  2. Zgłoszenie do Rzecznika FE może składać każdy zainteresowany podmiot (np. beneficjent, wnioskodawca) w formie: pisemnej (pocztą, osobiście), elektronicznej (mailem, poprzez specjalny formularz) lub telefonicznie. Z Rzecznikiem FE, po wcześniejszym umówieniu się, można spotkać się także osobiście.
  3. Zasadą jest, że Rzecznik FE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.
  4. Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  5. Rzecznik FE nie prowadzi między innymi postępowań administracyjnych/ prokuratorskich/sądowych; postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. procedura odwoławcza); postepowań o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej.
  6. Należy pamiętać, że żadne skierowane do Rzecznika FE pismo nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.
  7. Rzecznik FE nie pomoże nam także w zalezieniu dofinansowania.

Na ocenę działalności Rzecznika FE, szczególnie skuteczność podejmowanych działań, trzeba jednak jeszcze poczekać. 🙂

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oczami WSA w Lublinie.

Mateusz Toruń        27 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczy uznania kilku warunków udziału w postępowaniu za warunki ograniczające konkurencję. Pokrótce – Sąd uznał że przyjęte przez beneficjenta warunk udziału w postępowaniu (szczególnie te odnoszące się do wiarygodności ekonomicznej) były zbyt restrykcyjne, gdyż stawiały wykonawcom wymagania przewyższające potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w konsekwencji prowadziły do dyskryminacji wykonawców i nadmiernie ograniczały konkurencję.

Gorąco polecam lekturę. Naprawdę bardzo ciekawa. 🙂

https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-lu-11-18/srodki_unijne/341a831.html

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Mateusz Toruń        11 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z Wytycznymi możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Możesz wtedy zawrzeć umowę  z dowolnym wykonawcą – pod warunkiem jednak, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Zasadne jest jednak aby w takiej sytuacji zastanowić się nad możliwymi przyczynami braku ofert. Należy ocenić czy nie wynika to np. z błędnego (nieprecyzyjnego) opisu przedmiotu zamówienia, zbyt krótkiego terminu na przygotowanie i złożenie oferty lub też z zbyt wygórowanych warunków udziału w postępowaniu. Być może gdybyś dokonał zmian w ww. zakresie to otrzymałbyś ofertę? Jeżeli Twoja odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi „tak” – zanim podpiszesz umowę „z wolnej ręki” – rozważ zmianę treści zapytania ofertowego i powtórzenie całego postępowania.

Oczywiście jeżeli jesteś pewien poprawności przeprowadzonej procedury to nie musisz tego robić. Jednak doświadczenie pokazuje, że poprzedzenie zamówienia „z wolnej ręki” dwukrotnie zasadą konkurencyjności w sposób znaczny minimalizuje konieczność tłumaczenia się i składania wyjaśnień w toku czynności kontrolnych. 🙂

Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        2 komentarze

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności?

Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.”

Ustalenie wartości zamówienia w terminach odleglejszych aniżeli wyżej wymienionych będzie wskazywać na niezachowanie przez Ciebie należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Jest to szczególnie niebezpieczne gdy wyniki szacowania oscylują w pobliżu progów 20.000,00 zł netto lub 50.000,00 zł netto, od których zależy wybór właściwej procedury.

Udostępnienie protokołu z postępowania  

Mateusz Toruń        09 maja 2018        Komentarze (0)

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem:

„Czy zamawiający musi pokazać wykonawcy protokół z przeprowadzonego postępowania?”.

Odpowiedź:

Kwestię tę jednoznacznie regulują Wytyczne, z których wynika, że wyniki postępowania upublicznia się w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania – ale z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.