Dotacje UE – wniosek o dofinansowanie (krok 5a)

Mateusz Toruń        08 lutego 2017        Komentarze (0)

Nadszedł moment, w którym powinieneś rozpocząć pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Twojego projektu. Na dobry początek sugeruję analizę dwóch dokumentów:

 1. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz
 2. Kryteriów oceny projektów.

Oba dokumenty odnajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Złożony przez Ciebie wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z określonymi kryteriami oceny projektów. Dopiero pozytywne „przejście” przez oba ww. etapy otworzy Ci drzwi do dotacji. Jest to najważniejszy etap na tej drodze. Znając kryteria oceny projektów będziesz mógł opracować wniosek w taki sposób, aby najlepiej wpisywał się w te kryteria. Skupisz się na najważniejszych elementach, podkreślając to co da Ci najwięcej punktów.

Do standardowych kryteriów formalnych należy zaliczyć m.in.:

 • liczbę złożonych egzemplarzy wniosku
 • zachowanie terminu złożenia wniosku
 • prawidłowość podpisów na dokumentach
 • wysokość zadeklarowanego wkładu własnego
 • kompletność załączników itp.

Natomiast w przypadku kryteriów merytorycznych weryfikacji będą podlegać m.in.:

 • działania projektowe
 • sposób uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
 • opis grupy docelowej (i jej trafność)
 • konstrukcja budżetu itp.

Pojawia się pytanie – co w przypadku gdy mój wniosek jest niepoprawny i nie przeszedł etapu oceny projektów? Na szczęście większość błędów i braków formalnych możesz uzupełnić. Instytucja oceniająca poinformuje Cię pisemnie o wszystkim.

Po zakończeniu procedury oceny projektów sporządzana jest lista rankingowa. Stanowi ona podstawę wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie. Twoja szansa na dotację zależna jest od liczby zdobytych punktów oraz wysokości środków, jakie zostały przeznaczone na konkurs. Im wyższe miejsce na liście tym większa szansa na sukces. 🙂

Dotacje UE – jak wygląda proces aplikacji o środki (krok 4)

Mateusz Toruń        28 stycznia 2017        Komentarze (0)

Masz już pomysł, znalazłeś źródło jego finansowania, a teraz zapewne zastanawiasz się co dalej? Odpowiedź może być tylko jedna – czas na aplikację o środki. 🙂

Czym jest proces aplikacji? Tak naprawdę jest to wystąpienie do właściwej instrukcji (np. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości) z formalnym wnioskiem o dofinasowanie Twojego projektu.

Wnioski o dofinansowanie są wybierane w dwóch trybach – trybie konkursowym oraz trybie pozakonkursowym. Dla większości działań przewiduje się tryb konkursowy.

Do końca listopada każdego roku na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowań odnajdziesz haromonogramy naboru wniosków na kolejny rok (tzw. harmonogramy konkursów). Pamiętaj, aby regularnie tam „zaglądać”, bowiem co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru pojawi się ogłoszenie o konkursie. A uwierz mi, że 30 dni to bardzo mało czasu. W ogłoszeniu odnajdziesz podstawowe informacje, m.in.:

 • Termin oraz miejsce składania wniosków
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
 • Budżet konkursu (pula środków)
 • Wielkość dofinansowania, o jakie możesz się starać
 • Wielkość wymaganego wkładu własnego, jaki będziesz musiał wnieść
 • Czy na pewno jesteś beneficjentem wsparcia
 • Przedmiot dofinansowania (co możesz sfinansować)
 • Regulamin konkursu wraz załącznikami itp.

Już sama analiza ogłoszenia o konkursie pozwoli Ci wstępnie na udzielenie odpowiedzi na pytanie – Czy to jest właśnie to czego poszukuję? Jeżeli w tym momencie Twoja odpowiedź będzie brzmiała Tak to bardzo dobrze. Oznacza to, że teraz kolej na gruntowną analizę dokumentacji konkursowej, a następnie rozpoczęcie prac nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

Dotacje UE – czy te pieniądze są właśnie dla Ciebie? (krok 3)

Mateusz Toruń        27 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dobry początek. 🙂 Znalazłeś program, w który wpisuję się Twój pomysł. Co dalej? Jaki powinien być Twój kolejny krok? Musisz sprawdzić, czy wsparcie o które chcesz się ubiegać jest skierowane właśnie do Ciebie. Musisz określić czy to Ty jesteś BENEFICJENTEM tego wsparcia.

Gdzie możesz znaleźć takie informacje? To zależy od tego na jakim etapie jest proces przyznawania wsparcia.

 • Jeżeli ogłoszono nabór wniosków – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w dokumentacji konkursowej oraz załącznikach.
 • Jeżeli naboru jeszcze nie ogłoszono – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „SzOOPie”.

Pozwól, że poniżej przytoczę Ci głównych beneficjentów wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 1. Jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 3. Administracja publiczna,
 4. Służby publiczne inne niż administracja,
 5. Instytucje ochrony zdrowia,
 6. Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 7. Duże przedsiębiorstwa,
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 1. przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 2. jednostki naukowekonsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 3. instytucji otoczenia biznesu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, o   administracja rządowa i jej jednostki podległe,     o   organizacje pozarządowe, ich związki i federacje o   podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,
 3. samorząd gospodarczy i zawodowy,
 4. instytucje integracji i pomocy społecznej,
 5. instytucje rynku pracy,
 6. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 7. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 8. jednostki badawczo-rozwojowe,
 9. przedsiębiorcy,
 10. podmioty opieki zdrowotnej,
 11. podmioty lecznicze,
 12. partnerzy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 1. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 2. jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 3. jednostki naukowe,
 4. państwowe organizacje kultury,
 5. organizacje pozarządowe

Program Operacyjny Polska Wschodnia

 1. przedsiębiorstwa typu startup,
 2. MŚP,
 3. ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. PKP PLK S.A.

Regionalne Programy Operacyjne:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja
  • Instytucje integracji i pomocy społecznej
  • Instytucje kultury i sportu
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
  • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
  • Rządowe organizacje turystyczne
  • Straż pożarna i służby ratownicze
  • Urzędy Morskie
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Zarządcy dróg
  • Jednostki doradztwa rolniczego
 4. Instytucje ochrony zdrowia
  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Uzdrowiska
 5. Instytucje wspierające biznes
  • Instytucje finansowe
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Izby gospodarcze
  • Organizacje zrzeszające pracodawców
 6. Instytucje nauki i edukacji
  • Jednostki naukowe
  • Ośrodki kształcenia dorosłych
  • Przedszkola i instytucje opieki
  • Szkoły i inne placówki oświatowe
  • Uczelnie wyższe
 7. Partnerstwa
  • Klastry
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Kolej
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
  • Porty lotnicze
  • Porty śródlądowe i morskie
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
  • Spółki wodne
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Centra aktywności lokalnej
  • Kluby sportowe, centra sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
  • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • Związki zawodowe

Pamiętaj jednak, że w konkretnych sytuacjach mogą być wprowadzane ograniczenia terytorialne (np. PO Polska Wschodnia) oraz dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

Jak widzisz – każdy znajdzie coś dla siebie. Ty także! 🙂

Dzisiejszym wpisem chciałbym zakończyć wskazywanie potencjalnych źródeł finansowania Twoich pomysłów.

Obok wcześniej wymienionych programów operacyjnych (regionalnych, ponadregionalnych oraz krajowych) wsparcia finansowego możesz szukać także w:

 1. PROGRAMIE EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ, który przewiduje trzy typy działań:
 • Współpracę transgraniczną mającą na celu rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych. Programy transgraniczne służą budowie więzi łączącej społeczności po dwóch stronach granicy. Przykładowe obszary działania: ochrona środowiska; modernizacja infrastruktury; kultura; edukacja itp. Dostępne programy: Polska – Litwa; Polska – Czechy; Polska – Słowacja; Polska – Saksonia; Polska – Brandenburgia; Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska; Południowy Bałtyk.
 • Współpracę transnarodową mającą na celu integrację terytorialną w ramach UE m.in. poprzez zrównoważony rozwój obszarów miejskich, innowacyjności oraz ochronę środowiska naturalnego. Dostępne programy: Europa Środkowa; Region Morza Bałtyckiego.
 • Współpracę międzyregionalną mająca na celu umożliwienie wymiany doświadczeń m.in. poprzez wspieranie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Dostępne programy: INTERRREG Europa
 1. PROGRAMIE HORYZONT 2020, który ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp.
 2. PROGRAMIE COSME, który ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał.
 3. PROGRAMIE „ŁĄCZĄC EUROPĘ”, który jest najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 4. PROGRAMIE ERASMUS+, który ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro).
 5. PROGRAMIE KREATYWNA EUROPA w ramach, którego finansowane będą europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny.
 6. EUROPEJSKIM FUNDUSZU NA RZECZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (EFIS), który ma finansować badania, rozwój i innowacje; rozwój sektora energetycznego zgodnie z priorytetami unii energetycznej, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, a także z ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2020, 2030 i 2050; rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu; rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych; wsparcie finansowe z EFI i EBI dla podmiotów zatrudniających do 3 000 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i małych spółek o średniej kapitalizacji; ochronę środowiska i zasobooszczędność; kapitał ludzki, kultura i zdrowie.

Jak widzisz, istnieje kilkadziesiąt potencjalnych źródeł gdzie możesz szukać finansowania Twojego pomysłu. Wybór zależy od Ciebie 🙂 powodzenia!

 

Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację tematu programów operacyjnych, które pozwolą sfinansować Twoje pomysły. Czas na krótką informację nt. programów regionalnych. Pamiętaj, że jeżeli będziesz potrzebował więcej szczegółów – polecam lekturę odpowiedniego „SzOOPu”.

Jak wspomniałem w ostatnim wpisie programy krajowe i ponadregionalne to nie wszystkie potencjalne źródła finansowania Twoich pomysłów. Są jeszcze Regionalnej Programy Operacyjne (RPO). Jest to 16 regionalnych programów mających na celu wspieranie rozwoju wszystkich regionów Polski. Budżet wszystkich 16 RPO to blisko 31,3 mld EURO. Programy regionalne są ograniczone terytorialnie. Jeden RPO = jedno województwo.

Zasadniczym celem każdego RPO jest zwiększanie konkurencyjności województwa oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez:

 • wspieranie przedsiębiorczości
 • wspieranie edukacji
 • wspieranie zatrudnienia i włączenia społecznego
 • rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • rozwój infrastruktury ochrony środowiska
 • rozwój energetyki
 • rozwój transportu
 • rozwój zasobów przyrodniczych

Tak naprawdę istotą RPO jest wzmacnianie wymiaru terytorialnego województw poprzez stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem mocnych stron tych województw.

Należy pamiętać, że każdy RPO jest inny. Pozwól, że z uwagi na miejsce mojego zamieszkania skupię się na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, w ramach którego możesz sfinansować pomysły z następujących obszarów:

 • Nowoczesna gospodarka: wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych; wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami; wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach; wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm.
 • Wzmocnienie konkurencyjności firm: wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań; powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz innych instytucji specjalizujących się w usługach finansowych;   uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką; kompleksowe wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacniania pozycji kastra i jego członków na arenie międzynarodowej.
 • Rynek pracy: poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr; wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 • Cyfrowe województwo lubelskie: zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line; utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów; wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych; wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna: budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; ograniczenie liczby gospodarstw używających do ogrzewania materiałów zanieczyszczających powietrze, np. pieców węglowych, kominków, itp. poprzez wymianę lub modernizację pieców bądź podłączanie budynków do sieci cieplnych; termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach; instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej;  poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;    budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike).
 • Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów: budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę; budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest; ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne; poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz innych zdegradowanych obiektach.
 • Transport: budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T; zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego.
 • Rewitalizacja: przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione; ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń; przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia; zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji; zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów Usług Społecznych.
 • Infrastruktura edukacyjna i zdrowotna budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem; budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych); zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

Jak widzisz – tu także masz wiele możliwości na znalezienie finansowania dla Twojego pomysłu. 🙂