Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        Komentarze (0)

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności?

Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.”

Ustalenie wartości zamówienia w terminach odleglejszych aniżeli wyżej wymienionych będzie wskazywać na niezachowanie przez Ciebie należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Jest to szczególnie niebezpieczne gdy wyniki szacowania oscylują w pobliżu progów 20.000,00 zł netto lub 50.000,00 zł netto, od których zależy wybór właściwej procedury.

Udostępnienie protokołu z postępowania  

Mateusz Toruń        09 maja 2018        Komentarze (0)

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem:

„Czy zamawiający musi pokazać wykonawcy protokół z przeprowadzonego postępowania?”.

Odpowiedź:

Kwestię tę jednoznacznie regulują Wytyczne, z których wynika, że wyniki postępowania upublicznia się w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania – ale z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności

Mateusz Toruń        27 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Przeglądając ostatnio stronę internetową jednego z regionalnych programów operacyjnych trafiłem na ciekawy zapis poruszający kwestię możliwości zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Myślę, że temat ten jest na tyle ciekawy, że warto pokusić się o zacytowanie [1]:

„Zasada konkurencyjności nie zastąpi Rozeznania rynku !

Szanowni Beneficjenci!

Odpowiadamy dziś na następujące pytanie: 

Czy dla wydatków od 20 tys. do 50 tys. PLN netto można zastosować „wyższą” procedurę wyboru wykonawców, czyli Zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci powinni zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i Wytycznych stosować procedury odpowiednie dla poszczególnych wartości zamówień: do 20 tys. PLN netto, od 20tys. do 50 tys. PLN netto, powyżej 50 tys. PLN netto. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania przez beneficjenta Zasady konkurencyjności dla zamówienia nieprzekraczającego 50 tys. PLN netto można uznać, iż zostały dotrzymane wymogi rozeznania rynku, o ile beneficjent otrzymał co najmniej 2 ważne oferty i upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności.

UWAGA!!!

Jeżeli nie wpłynęła żadna lub tylko 1 ważna oferta to nie można uznać zastosowanej Zasady konkurencyjności za równoważną procedurze rozeznania rynku. Beneficjent w przypadku wpłynięcia jednej oferty może uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Dodatkowo należy pamiętać, iż w opisanym przykładzie Beneficjent nie jest uprawniony do stosowania wyłączenia wskazanego w 6.5 pkt.8 lit. a Wytycznych.”

W praktyce powyższe oznacza, że „bocznymi drzwiami” wprowadzono kolejną procedurę wyboru wykonawcy – tj. zasadę konkurencyjności z elementami rozeznania rynku. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z Wytycznymi i ma sens? Zobaczymy 🙂 

https://rpo.lubelskie.pl/lawp/aktualnosc-1065-zasada_konkurencyjnosci_nie_zastapi.html  [1]

Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Mateusz Toruń        16 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Każdy kto był (lub jest) zmuszony do dokonywania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE zapewne stawiał sobie pytanie: Czy zasada konkurencyjności to Prawo zamówień publicznych i czy mogę u siebie stosować rozwiązania z tej ustawy? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna.

Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Po pierwsze należy stwierdzić, że zasada konkurencyjności to nie Prawo zamówień publicznych. Zasada konkurencyjności została wprowadzona dla wykonawców właśnie niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Ma ona na celu zapewnić przejrzystość procedur wydatkowania środków publicznych, równość wykonawców oraz przede wszystkim uczciwą konkurencję. Zasada konkurencyjności nie powiela wprost rozwiązań Prawa zamówień publicznych. Ale bez wątpienia to właśnie Prawo zamówień publicznych – w wersji mocno okrojonej – jest jej pierwowzorem. Można nawet powiedzieć że zasada konkurencyjności to takie uproszczone Prawo zamówień publicznych. Idea i sens jest taki sam. A przyjęte rozwiązania zbliżone.

Zasada konkurencyjności opisana jest jednak w Wytycznych, a nie w Prawie zamówień publicznych. Jedynie w pojedynczych kwestiach Wytyczne posiłkują się Prawem zamówień publicznych – np. w zakresie zasad szacowania wartości zamówienia, przesłanek niestosowania zasady konkurencyjności itp. W takim wypadku także znajomość Prawa zamówień publicznych (w tym interpretacji UZP oraz wyroków KIO) jest zatem niezbędna.  Również część pojęć i definicji, które możemy odnaleźć w Wytycznych (np. kody CPV) ma swoje źródło właśnie w Prawie zamówień publicznych.

Związki zasady konkurencyjności z Prawem zamówień publicznych stanowią jednak pewne zagrożenie – co bowiem w wypadku gdy jakiś mechanizm nie jest przewidziany przez Wytyczne, a opisuje go Prawo zamówień publicznych? Bardzo popularnym przykładem jest instytucja wadium. Wytyczne w tym temacie milczą. Jest to rozwiązanie ujęte w Prawie zamówień publicznych. Czy zatem beneficjent zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, a nie Prawa zamówień publicznych może stosować wadium? Doświadczenia w tym temacie są różne i bardzo skrajne. Można się spotkać z opiniami, że „(…) skoro Wytyczne nie przewidują wadium i nie odsyłają w tym zakresie do Prawa zamówień publicznych – nie można go stosować dla zasady konkurencyjności.”. Pojawiają się też zupełnie odmienne stanowiska, że „(…) instytucja wadium jest naturalnym składnikiem rzetelnej procedury wydatkowania środków publicznych, a zatem można ją także stosować w zasadzie konkurencyjności. Z uwagi jednak na fakt, iż Wytyczne milczą w tej kwestii to rolą Wykonawcy jest rzetelne, wyczerpujące i uczciwe opisanie instytucji wadium na potrzeby przeprowadzanej procedury.” A oznacza to w praktyce nic innego jak powielenie w zapytaniu ofertowym instytucji wadium z Prawa zamówień publicznych. Osobiście podzielam stanowisko drugie. 🙂

 

Dotacje UE – efektywność energetyczna

Mateusz Toruń        03 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Od 30 kwietnia 2018 r. do 01 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 można będzie składać wnioski na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Dotacje UE – efektywność energetyczna –  podstawowe informacje:

Termin składania wniosków – od 30.04.2018 r. do 01.06.2018 r. do godziny 15:00:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Sposób składania wniosków – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się kto może złożyć wniosek, jaki jest poziom dofinansowania oraz co można sfinansować – zapraszam do lektury – http://oddotacjidorealizacji.pl/dotacje-unijne-lublin/.