1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Mateusz Toruń        18 lipca 2019        Komentarze (0)

Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

W lipcu 2019 odbędzie się pierwszy z naborów w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Polska Wschodnia

Poniżej kilka podstawowych informacji:

Termin składania wniosków

od 31.07.2019 do 30.09.2019

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może składać wnioski

  • O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:
  • spełniają kryteria określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
  • nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  • nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;
  • nie dokonały jeszcze podziału zysków;
  • nie zostały utworzone w wyniku połączenia;
  • zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w   ramach poddziałania 1.1.1 POPWPlatformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

  • Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup –  dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.
  • Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu: koszty bezpośrednie (środki trwałe inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, informacja i promocja, udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), zakup surowców lub materiałów, koszty pośrednie (rozliczane stawką ryczłtow

 

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 300 000 000,00 zł

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post: