Projekty UE – kwalifikowalność wydatków

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych – listy sprawdzające   Udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla beneficjentów wsparcia. Bez wątpienia pomocne okażą się Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności […]

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oczami WSA w Lublinie.

Mateusz Toruń        27 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczy uznania kilku warunków udziału w postępowaniu za warunki ograniczające konkurencję. Pokrótce – Sąd uznał że przyjęte przez beneficjenta warunk udziału w postępowaniu (szczególnie te odnoszące się do wiarygodności ekonomicznej) były zbyt restrykcyjne, gdyż stawiały wykonawcom wymagania przewyższające […]

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Mateusz Toruń        11 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z Wytycznymi możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Możesz wtedy zawrzeć umowę  z dowolnym wykonawcą – pod warunkiem jednak, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Gdy nie wpłynie żadna oferta… Zasadne jest jednak aby w takiej sytuacji zastanowić się nad możliwymi […]

Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        2 komentarze

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności? Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są […]

Udostępnienie protokołu z postępowania  

Mateusz Toruń        09 maja 2018        Komentarze (0)

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem: „Czy zamawiający musi pokazać wykonawcy protokół z przeprowadzonego postępowania?”. Odpowiedź: Kwestię tę jednoznacznie regulują Wytyczne, z których wynika, że wyniki postępowania upublicznia się w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania – […]