Projekty UE – kwalifikowalność wydatków

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 1)

Mateusz Toruń        14 marca 2018        Komentarze (0)

Jak wiadomo, odpowiednio skonstruowane warunki udziału w postępowaniu stanowią kluczowy element każdej procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z Wytycznymi określając warunki udziału w postępowaniu należy mieć na względzie ich proporcjonalność w stosunku do przedmiotu naszego zamówienia zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie można formułować warunków, które przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. […]

Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Mateusz Toruń        02 marca 2018        Komentarze (0)

Dość często beneficjenci podczas procedur wyboru wykonawców stawiają sobie pytanie – czy mogę negocjować z wykonawcą który złożył ofertę w moim postępowaniu? Odpowiedź jest krótka – tak, możesz. Żaden zapis Wytycznych nie zabrania bowiem prowadzenia takich negocjacji. Zatem są one dozwolone. A czasem nawet niezbędne 🙂 Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami Trzeba pamiętać, że negocjacje możemy […]

Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        15 lutego 2018        Komentarze (0)

Dość często wśród beneficjentów pojawia się pytanie dotyczące obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności Odpowiedź jest jednoznaczna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosujemy w ramach uproszczonych […]

Personel projektu, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        07 lutego 2018        Komentarze (0)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie spotkałem się z pytaniem „Czy przy wyborze personelu projektu muszę stosować zasadę konkurencyjności?”. Zatem…….. personel projektu, a zasada konkurencyjności. Odpowiedź jest krótka – nie, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata […]

Okres trwałości projektu cd.

Mateusz Toruń        29 stycznia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując wątek niezachowania okresu trwałości projektu należy wskazać, że zarówno praktyka sądów administracyjnych jak i instytucji zarządzających programami operacyjnymi jest zdecydowanie zbyt wąska. Opiera się ona jedynie na ewentualnym stwierdzeniu naruszenia zasady trwałości projektu oraz przyjęciu jako podstawy i wyznacznika obliczenia kwoty korekty w oparciu jedynie o wzajemne relacje pomiędzy okresem w jakim ta trwałość […]