Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 6)

Mateusz Toruń        11 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jest OK. Zapytanie ofertowe upublicznione, wpływają kolejne oferty. Zapewne zastanawiasz się co dalej? Czas zacząć sporządzać protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W protokole musisz zawrzeć co najmniej następujące elementy:

  1. Informację w jaki sposób upubliczniłeś zapytanie ofertowe (np. poprzez załączenie wydruku zrzutu ekranu, potwierdzeń wysłania zapytania ofertowego);
  2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe. Musisz wskazać daty wpływu tych ofert (np. poprzez załączenie kopert z datami wpływu, wydruku maili);
  3. Informacje o spełnieniu warunku zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo;
  4. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, jeżeli postawiłeś takie warunki;
  5. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium;
  6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
  7. Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego;
  8. Następujące załączniki:

– Potwierdzenie należytego upublicznienia zapytania ofertowego

– Złożone oferty

– Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

Dobrze. Jest protokół. Co dalej? Teraz musisz upublicznić informację o wyniku postępowania, które przeprowadziłeś. W jaki sposób? Tak jak upubliczniłeś zapytanie ofertowe.

Co musi zawierać informacja? Co najmniej nazwę wybranego wykonawcy.

Jeszcze jedno – na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, masz obowiązek udostępnić mu protokół wraz z załącznikami. Jednak z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Kolejnym krokiem pozostaje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Ale to już temat na kolejny wpis 😉

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: