Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        15 lutego 2018        Komentarze (0)

Dość często wśród beneficjentów pojawia się pytanie dotyczące obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Odpowiedź jest jednoznaczna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosujemy w ramach uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zatem także w przypadku tzw. kwoty ryczałtowej.

W tym miejscu należy jednak rozróżnić jednak dwie sytuacje:

  • gdy projekt w całości realizowany jest za pomocą metod uproszczonych[1] – w takim wypadku zasada konkurencyjności nie ma zastosowania, oraz
  • gdy projekt tylko w części realizowany jest za pomocą metod uproszczonych[1] – w takim wypadku zasada konkurencyjności nie ma zastosowania tylko do tej części. W pozostałej części zasada konkurencyjności ma zastosowanie.

Zatem, jeżeli realizujesz projekt rozliczany w całości kwotą ryczałtową możesz dowolnie wybrać dostawców, usługodawców oraz wykonawców zadań. Jeżeli masz procedury wewnętrzne – możesz je stosować. Jeżeli nie – nie masz takiego obowiązku. Możesz także – ale nie musisz – upubliczniać informacje dotyczące Twojego zamówienia. Co do zasady masz pełną dowolność w tym zakresie …………… co do zasady, ponieważ praktyka pokazuje, że także wydatki rozliczane metodami uproszczonymi podlegają weryfikacji oraz kontroli pod kątem racjonalności i efektywności ich poniesienia. Czyli jak to często bywa – przepisy swoją drogą, a praktyka instytucji publicznych swoją. 🙂

Na koniec – proszę pamiętaj – że zawsze jesteś zobowiązany stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa zamówień publicznych jeżeli Cię dotyczy.

[1] tj. kwot ryczałtowych  i ryczałtowych kosztów pośrednich

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: