Okres trwałości projektu (cd.)

Mateusz Toruń        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Zachowanie okresu trwałości projektu jest jednym z podstawowych obowiązków każdego beneficjenta środków unijnych. Jego niedochowanie bardzo często skutkuje koniecznością zwrotu części (lub nawet całości) uzyskanego wsparcia.

Niestety nie bez znaczenia są tutaj działania urzędów, które idą pewnego rodzaju skrótem i wskazując kwotę „do zwrotu” – odnoszą się jedynie do okresu w jakim nie zachowano trwałości projektu.

Jest to jednak działanie nie do końca słuszne i zasadne. Należy bowiem pamiętać, że zastosowanie korekty finansowej musi być proporcjonalne nie tylko w stosunku do okresu niezachowania okresu trwałości projektu lecz także do charakteru i wagi naruszenia oraz strat finansowych.

Oceniając poziom niezachowania trwałości projektu należy odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został zachowany?
  • Czy poziom osiągniętych wskaźników realizacji projektu został osiągnięty i utrzymany (w szczególności wskaźników, które były przedmiotem oceny)?
  • Czy beneficjent nadal stosuje odpowiednie środki promocyjno-informacyjne w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz właściwymi wytycznymi?
  • Czy beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

Ocena beneficjenta w takim wypadku powinna mieć charakter wielopłaszczyznowy i jako taka powinna swym zakresem obejmować nie tylko okoliczności przemawiające na jego niekorzyść ale także okoliczności dla niego korzystne.

Każda odpowiedź „na TAK” powinna stanowić okoliczność łagodzącą dla beneficjenta i jako taka w ymiernie przyczyniać się do zmniejszenia kwoty korekty finansowej lub do odstąpienia od niej.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: