Okres trwałości projektu (cd.)

Mateusz Toruń        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Zachowanie okresu trwałości projektu jest jednym z podstawowych obowiązków każdego beneficjenta środków unijnych. Jego niedochowanie bardzo często skutkuje koniecznością zwrotu części (lub nawet całości) uzyskanego wsparcia.

Niestety nie bez znaczenia są tutaj działania urzędów, które idą pewnego rodzaju skrótem i wskazując kwotę „do zwrotu” – odnoszą się jedynie do okresu w jakim nie zachowano trwałości projektu.

Jest to jednak działanie nie do końca słuszne i zasadne. Należy bowiem pamiętać, że zastosowanie korekty finansowej musi być proporcjonalne nie tylko w stosunku do okresu niezachowania okresu trwałości projektu lecz także do charakteru i wagi naruszenia oraz strat finansowych.

Oceniając poziom niezachowania trwałości projektu należy odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został zachowany?
 • Czy poziom osiągniętych wskaźników realizacji projektu został osiągnięty i utrzymany (w szczególności wskaźników, które były przedmiotem oceny)?
 • Czy beneficjent nadal stosuje odpowiednie środki promocyjno-informacyjne w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz właściwymi wytycznymi?
 • Czy beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

Ocena beneficjenta w takim wypadku powinna mieć charakter wielopłaszczyznowy i jako taka powinna swym zakresem obejmować nie tylko okoliczności przemawiające na jego niekorzyść ale także okoliczności dla niego korzystne.

Każda odpowiedź „na TAK” powinna stanowić okoliczność łagodzącą dla beneficjenta i jako taka w ymiernie przyczyniać się do zmniejszenia kwoty korekty finansowej lub do odstąpienia od niej.

Okres trwałości projektu

Mateusz Toruń        13 stycznia 2018        2 komentarze

Każdy kto realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych ma do czynienia z pojęciem okresu trwałości tego projektu. A dokładniej – każdy zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania jego trwałości przez okres 3 lub 5 lat.

Okres trwałości projektu

Czym jest wspomniany okres trwałości projektu? W skrócie jest to okres (3 lub 5 lat) w czasie którego projekt nie może zostać poddany znaczącej zmianie (modyfikacji). W tym czasie nie powinieneś samodzielnie (bez uzyskania zgody właściwej instytucji) zmienić przeznaczenia inwestycji będącej przedmiotem projektu, nie powinieneś dokonywać zmian własnościowych w swojej firmie lub jej zamykać itp. Chodzi o to aby Twój projekt „funkcjonował” w niezmienionych warunkach przez cały ww. okres.

Skutki niezachowania okresu trwałości

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że niezachowanie okresu trwałości projektów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wzywania przedsiębiorców do zwrotu uzyskanych dotacji. W skrajnych przypadkach chodzi nawet o całe uzyskane wsparcie (oczywiście plus odsetki za kilka lat). Jako przykład mogę podać sytuację pewnej firmy, która – w celu pozyskania kapitału na kolejne inwestycje – dokonała sprzedaży znacznej części swoich udziałów zewnętrznemu inwestorowi. Było to pod koniec pięcioletniego okresu trwałości projektu (projekt badawczo – rozwojowy o wartości ponad 5 milionów złotych). Powyższe zostało dokonane bez akceptacji właściwej instytucji. Skutek? Wezwanie do zwrotu całości dotacji wraz z odsetkami. W sumie grubo ponad 6 milionów złotych. Dla większości firm jest to szybka droga do zakończenia działalności. Na chwilę obecną wskazana firma toczy ciężki bój przed wojewódzkim sądem administracyjnym…. ale sprawa jest bardzo ciężka.

Co robić?

Czy można było tego uniknąć? Oczywiście, należało tylko się do tego dobrze przygotować i zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie uzgodnić wszystko (pisemnie, a nie przez telefon) z instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu. Niestety ale praktyka na rynku jest zupełnie odwrotna – najpierw szybkie działanie (kto bym tam czytał umowę o dofiansowanie), następnie w wolnej chwili jednak lektura wskazanej umowy (bo w google napisane, że tak nie można), a na koniec stos pism i wyjaśnień do urzędu. Niestety zazwyczaj w tym momencie jest już za późno. Stało się! Trzeba zwracać środki. Pozostaje jedynie minimalizowanie strat. Ale na szczęście i na to są metody 🙂

Zapraszam do lektury kolejnych wpisów.

 

Dotacje unijne Lublin – lista realizowanych projektów

Mateusz Toruń        05 stycznia 2018        Komentarze (0)

Początek nowego roku to czas, w którym możemy zobaczyć co dotychczas zostało sfinansowane ze środków unijnych w województwie lubelskim. 

Dotacje unijne Lublin

W ramach RPO Województwa Lubelskiego została opublikowana lista realizowanych projektów unijnych (stan na 27 grudnia 2017 r.). Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jest to nieocenione źródło informacji o tym, na co faktycznie można skutecznie pozyskać dotację unijną w Lublinie i w jakiej wysokości. Lista dotychczas realizowanych projektów jest rzeczywistym miernikiem poziomu pozyskanych środków unijnych. Z listy dowiesz się jaki rodzaj projektów ma realną szansę na wsparcie, a jaki nie. Stanowi ona także znakomity przewodnik dla osób, które nie do końca wiedzą czego poszukują. Często bowiem spotykam się z stwierdzeniami typu „Chcę pozyskać dotację unijną ale jeszcze nie wiem na co”. Jeżeli dotyczy to także Ciebie – lektura wspomnianej listy stanowi na pewno istotną pomoc w doprecyzowaniu Twoich planów.

Z listy dowiesz się także w jakim kierunku rozwija się Twoja konkurencja 🙂

Lista_projektow_realizowanych_z_RPO_WL_2014_2020_stan_na_27_12_2017

 

Dotacje unijne Lublin

Mateusz Toruń        29 grudnia 2017        Komentarze (0)

Koniec roku to czas, w którym publikowane są harmonogramy naborów wniosków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Podobnie jest w Lublinie. Przyjrzyjmy się zatem jakie dotacje w Lubinie będzie można pozyskać w 2018 r. w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Jeżeli nie wiesz czym jest RPO – zapraszam do lektury wpisu http://oddotacjidorealizacji.pl/projekty-ue-slowniczek-podstawowych-skrotow-pojec/

Dotacje unijne Lublin

W 2018 r. w ramach RPO WL planowane jest ogłoszenie blisko 30 naborów wniosków dzięki którym będzie można uzyskać różnego rodzaju wsparcie. Dzisiaj chciałbym się skupić na naborze, który z mojego doświadczania z lat poprzednich daje największe możliwości „zwykłym firmom”. W ramach tego naboru każdy przedsiębiorca znajdzie coś dla siebie. Każdy ma bowiem siedzibę, biuro, zakład produkcyjny, halę magazynową itp.

Celem planowanego wczesną wiosną naboru (prawdopodobnie marzec – kwiecień) będzie udzielenie dotacji na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Działania, które będziesz mógł sfinansować z dotacji:

 1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach;
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
 3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
 4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
 5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Możliwe będą także inwestycje polegające na budowie/rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Będzie także możliwość wprowadzenie systemu zarzadzania energią w firmie, także o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Przewidywany poziom dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – do 65%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 55%
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki – do 45%

Poniżej przytoczę kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich:

– ocieplenia budynków

– wymiana dachów

– wymiana podłóg

– wymiana okien

– wymiana drzwi

– wymiana bram garażowych

– wymiana instalacji elektrycznych

– wymiana instalacji co wraz z źródłami ciepła

– wymiana linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń

– wymiana oświetlenia

– instalacja systemów zarządzania energią

– instalacje OZE

– systemy zarządzanie odpadami w firmie

Zatem jak widzisz możliwości są ogromne. Każdy chętny znajdzie coś dla siebie.

 

O tym jak przebiega proces ubiegania się o dotację możesz przeczytać tu http://oddotacjidorealizacji.pl/category/dotacje-ue-krok-po-kroku/

Realizacja zamówienia przez podwykonawcę

Mateusz Toruń        23 listopada 2017        Komentarze (0)

W przeciągu ostatnich dni kilkukrotnie zadano mi pytanie „Czy w zapytaniu ofertowym należy koniecznie umieszczać informację o dopuszczalności realizacji części zamówienia przez podwykonawcę?”. W mojej ocenie – jak najbardziej.

Podkreślić należy bowiem, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 nie regulują tej kwestii. Zatem zasadne jest odniesienie się do Prawa zamówień publicznych, które wskazuje że w sytuacji gdy zamawiający nie zastrzeże w dokumentacji przetargowej obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę określonych części zamówienia – ten wykonawca będzie mógł powierzyć realizację całości zamówienia podwykonawcom.

Często stosowana praktyka dalszego podzlecania realizacji całości zamówienia nie jest zakazana. Biorąc pod uwagę jednak doświadczenia pokontrolne należy powiedzieć, że nie jest to mile widziane i pożądane. W mojej ocenie podnoszona przez osoby kontrolujące argumentacja jest logiczna. Bowiem rolą wyłonionego wykonawcy powinna być realizacja zamówienia, a nie pośrednika pomiędzy zamawiającym, a podwykonawcą.

Należy także pamiętać, że taka konstrukcja realizacji zamówienia może zachwiać racjonalnością poniesionych wydatków. A stąd już niedaleko do korekt.