Dotacje UE – jak jedną opinią zaoszczędzić 150 tysięcy złotych

Mateusz Toruń        06 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Ostatnie trzy miesiące to był gorący okres. Nowa perspektywa projektów UE nabiera tempa. Za mną kolejnych kilkanaście napisanych wniosków. Od termomodernizacji przedsiębiorstw, szpitali oraz wspólnot mieszkaniowych, poprzez odnawialne źródła energii, aż po rozwój firm z branży przetwórczej. W skrócie – działo się 😉

Ostatni czas to także nowe wyzwania i możliwości. Ale pozwól, że zacznę od początku….

Jest późne popołudnie w czwartek tydzień temu. Niby dzień jak co dzień. Telefony, maile, spotkania. Nic nadzwyczajnego….. jednak nie do końca. Ok. godziny 18 dzwoni telefon. To „stary” Klient. Dzwoni do mnie tylko i wyłącznie w sprawach „prawie” beznadziejnych. Nigdy wcześniej 🙂 I oczywiście tym razem jest podobnie. Ale cóż – taka praca.

Zapewne jesteś ciekaw nad czym spędziłem resztę wieczoru?

Okazało się, że Klient miał kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych w projekcie, który realizował od 8 miesięcy. Główne zarzuty Zespołu Kontrolnego opierały się na tzw. kryteriach wejścia. Są to wymagania, jakie musi spełnić każdy potencjalny wykonawca, który chce realizować zamówienie publiczne. Są one oceniane na zasadzie „0” – „1”. Dopiero uzyskanie za każde z kryteriów wejścia „1” powoduje, że oferta staje się ważna co skutkuje dokonaniem jej dalszej oceny (m.in. w zakresie zaproponowanej ceny) i przyznaniem punktów.

Ale wróćmy do sedna. Jakie kryteria wybrał mój Klient, że Zespół Kontrolny zakwestionował kwalifikowalność całości zamówienia o wartości ponad 150 tysięcy złotych? Niby nic nadzwyczajnego – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy, sytuacja finansowa i ekonomiczna itp. Ale cały problem – zdaniem osób kontrolujących – leżał gdzie indziej. Mianowicie okazało się, że ważną ofertę złożył jedynie jeden wykonawca, który ostatecznie zrealizował całość zamówienia. Czterech pozostałych potencjalnych wykonawców „odpadło” na kryteriach wejścia nie uzyskując samych „1”. Głównym zarzut brzmiał: „Zamawiający opisał kryteria wejścia w zbyt wyśrubowany sposób, czym uniemożliwił potencjalnym wykonawcom złożenie ważnych ofert. W ocenie Zespołu Kontrolnego kryteria te są zbyt wysokie i nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu zamówienia (…). Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równości wykonawców (…)”.

Przez telefon padło pytanie – „Co robimy?”. Poprosiłem o niezwłoczne przeskanowanie pisma pokontrolnego wraz z całością dokumentacji dotyczącej zamówienia. „Na pewno uda się znaleźć jakieś rozwiązanie” – pomyślałem 🙂

Główny problem opierał się na tym, że zarówno ja (reprezentując Klienta) jak i Członkowie Zespołu Kontrolnego mogliśmy się opierać jedynie na naszych subiektywnych ocenach. Pod względem formalnym cała procedura – od upublicznienia, aż po wybór wykonawcy – przebiegła zgodnie z Wytycznymi. Problemem była ta „jedyna” ważna oferta i cztery nieważne.

Pomyślałem, że tym razem trzeba „zaatakować” z innej strony. Nie będziemy pisać długich i wyczerpujących wyjaśnień ze strony Klienta. Sporządzi on jedynie zwięzłe pismo przewodnie, do którego załączymy opracowaną przeze mnie opinię prawną w sprawie.

To była długa noc…. ale rozwiązanie okazało się genialne.

Około południa następnego dnia Klient otrzymał skan pisma z urzędu (my pismo wraz z opinią wysłaliśmy skanem o 8 rano), w którym stwierdzono, że „(…) Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z pismem Beneficjenta z dnia (…)  zrewidował swoje stanowisko w przedmiocie niekwalifikowalności wydatków związanych z udzieleniem zamówienia na (…). Mając na uwadze powyższe nie stwierdzono niekwalifikowalności wydatków w tym zakresie”. 🙂

Mogliśmy, zatem ogłosić kolejny sukces. Tym razem w 100%. Klient zaoszczędził bowiem ponad 150 tysięcy złotych. A wystarczyło dołączyć zwięzłą opinie prawną, która w sposób jednoznaczny potwierdziła formalną poprawność postępowania Klienta. W opinii odniosłem się także do ogólnych zasad i reguł wydatkowania środków publicznych udowadniając, że wszystko zostało wykonane należycie.

Czego nauczyła mnie ta sytuacja? Po raz kolejny – że nawet z najtrudniejszej sytuacji zawsze jest jakieś wyjście. Trzeba jedynie pomyśleć. Ale dodatkowo także tego, że dobrze sporządzona i rzeczowa opinia prawna może zdziałać cuda w czasie kontroli 🙂

Zatem chyba czas na nową ofertę Kancelarii 🙂

 

Dotacje UE – czy może być lepiej?

Mateusz Toruń        05 kwietnia 2017        Komentarze (0)

O tak! Dzieje się! Portfel Klientów urósł już do 435 Projektów o wartości ok. 415 milionów złotych 🙂

Wszystkim serdecznie gratuluję i z niecierpliwością czekam na więcej!! Teraz to już chyba czas na pół miliarda złotych!! 🙂

Dotacje UE – wniosek o dofinansowanie (krok 5a)

Mateusz Toruń        08 lutego 2017        Komentarze (0)

Nadszedł moment, w którym powinieneś rozpocząć pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Twojego projektu. Na dobry początek sugeruję analizę dwóch dokumentów:

 1. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz
 2. Kryteriów oceny projektów.

Oba dokumenty odnajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Złożony przez Ciebie wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z określonymi kryteriami oceny projektów. Dopiero pozytywne „przejście” przez oba ww. etapy otworzy Ci drzwi do dotacji. Jest to najważniejszy etap na tej drodze. Znając kryteria oceny projektów będziesz mógł opracować wniosek w taki sposób, aby najlepiej wpisywał się w te kryteria. Skupisz się na najważniejszych elementach, podkreślając to co da Ci najwięcej punktów.

Do standardowych kryteriów formalnych należy zaliczyć m.in.:

 • liczbę złożonych egzemplarzy wniosku
 • zachowanie terminu złożenia wniosku
 • prawidłowość podpisów na dokumentach
 • wysokość zadeklarowanego wkładu własnego
 • kompletność załączników itp.

Natomiast w przypadku kryteriów merytorycznych weryfikacji będą podlegać m.in.:

 • działania projektowe
 • sposób uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
 • opis grupy docelowej (i jej trafność)
 • konstrukcja budżetu itp.

Pojawia się pytanie – co w przypadku gdy mój wniosek jest niepoprawny i nie przeszedł etapu oceny projektów? Na szczęście większość błędów i braków formalnych możesz uzupełnić. Instytucja oceniająca poinformuje Cię pisemnie o wszystkim.

Po zakończeniu procedury oceny projektów sporządzana jest lista rankingowa. Stanowi ona podstawę wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie. Twoja szansa na dotację zależna jest od liczby zdobytych punktów oraz wysokości środków, jakie zostały przeznaczone na konkurs. Im wyższe miejsce na liście tym większa szansa na sukces. 🙂

Dotacje UE – jak wygląda proces aplikacji o środki (krok 4)

Mateusz Toruń        28 stycznia 2017        Komentarze (0)

Masz już pomysł, znalazłeś źródło jego finansowania, a teraz zapewne zastanawiasz się co dalej? Odpowiedź może być tylko jedna – czas na aplikację o środki. 🙂

Czym jest proces aplikacji? Tak naprawdę jest to wystąpienie do właściwej instrukcji (np. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości) z formalnym wnioskiem o dofinasowanie Twojego projektu.

Wnioski o dofinansowanie są wybierane w dwóch trybach – trybie konkursowym oraz trybie pozakonkursowym. Dla większości działań przewiduje się tryb konkursowy.

Do końca listopada każdego roku na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowań odnajdziesz haromonogramy naboru wniosków na kolejny rok (tzw. harmonogramy konkursów). Pamiętaj, aby regularnie tam „zaglądać”, bowiem co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru pojawi się ogłoszenie o konkursie. A uwierz mi, że 30 dni to bardzo mało czasu. W ogłoszeniu odnajdziesz podstawowe informacje, m.in.:

 • Termin oraz miejsce składania wniosków
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
 • Budżet konkursu (pula środków)
 • Wielkość dofinansowania, o jakie możesz się starać
 • Wielkość wymaganego wkładu własnego, jaki będziesz musiał wnieść
 • Czy na pewno jesteś beneficjentem wsparcia
 • Przedmiot dofinansowania (co możesz sfinansować)
 • Regulamin konkursu wraz załącznikami itp.

Już sama analiza ogłoszenia o konkursie pozwoli Ci wstępnie na udzielenie odpowiedzi na pytanie – Czy to jest właśnie to czego poszukuję? Jeżeli w tym momencie Twoja odpowiedź będzie brzmiała Tak to bardzo dobrze. Oznacza to, że teraz kolej na gruntowną analizę dokumentacji konkursowej, a następnie rozpoczęcie prac nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

Dotacje UE – czy te pieniądze są właśnie dla Ciebie? (krok 3)

Mateusz Toruń        27 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dobry początek. 🙂 Znalazłeś program, w który wpisuję się Twój pomysł. Co dalej? Jaki powinien być Twój kolejny krok? Musisz sprawdzić, czy wsparcie o które chcesz się ubiegać jest skierowane właśnie do Ciebie. Musisz określić czy to Ty jesteś BENEFICJENTEM tego wsparcia.

Gdzie możesz znaleźć takie informacje? To zależy od tego na jakim etapie jest proces przyznawania wsparcia.

 • Jeżeli ogłoszono nabór wniosków – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w dokumentacji konkursowej oraz załącznikach.
 • Jeżeli naboru jeszcze nie ogłoszono – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „SzOOPie”.

Pozwól, że poniżej przytoczę Ci głównych beneficjentów wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 1. Jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 3. Administracja publiczna,
 4. Służby publiczne inne niż administracja,
 5. Instytucje ochrony zdrowia,
 6. Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 7. Duże przedsiębiorstwa,
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 1. przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 2. jednostki naukowekonsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 3. instytucji otoczenia biznesu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, o   administracja rządowa i jej jednostki podległe,     o   organizacje pozarządowe, ich związki i federacje o   podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,
 3. samorząd gospodarczy i zawodowy,
 4. instytucje integracji i pomocy społecznej,
 5. instytucje rynku pracy,
 6. uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 7. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 8. jednostki badawczo-rozwojowe,
 9. przedsiębiorcy,
 10. podmioty opieki zdrowotnej,
 11. podmioty lecznicze,
 12. partnerzy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 1. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 2. jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 3. jednostki naukowe,
 4. państwowe organizacje kultury,
 5. organizacje pozarządowe

Program Operacyjny Polska Wschodnia

 1. przedsiębiorstwa typu startup,
 2. MŚP,
 3. ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. PKP PLK S.A.

Regionalne Programy Operacyjne:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja
  • Instytucje integracji i pomocy społecznej
  • Instytucje kultury i sportu
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
  • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
  • Rządowe organizacje turystyczne
  • Straż pożarna i służby ratownicze
  • Urzędy Morskie
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Zarządcy dróg
  • Jednostki doradztwa rolniczego
 4. Instytucje ochrony zdrowia
  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Uzdrowiska
 5. Instytucje wspierające biznes
  • Instytucje finansowe
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Izby gospodarcze
  • Organizacje zrzeszające pracodawców
 6. Instytucje nauki i edukacji
  • Jednostki naukowe
  • Ośrodki kształcenia dorosłych
  • Przedszkola i instytucje opieki
  • Szkoły i inne placówki oświatowe
  • Uczelnie wyższe
 7. Partnerstwa
  • Klastry
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Kolej
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
  • Porty lotnicze
  • Porty śródlądowe i morskie
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
  • Spółki wodne
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Centra aktywności lokalnej
  • Kluby sportowe, centra sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
  • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • Związki zawodowe

Pamiętaj jednak, że w konkretnych sytuacjach mogą być wprowadzane ograniczenia terytorialne (np. PO Polska Wschodnia) oraz dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

Jak widzisz – każdy znajdzie coś dla siebie. Ty także! 🙂