Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych – listy sprawdzające

 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla beneficjentów wsparcia. Bez wątpienia pomocne okażą się Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

[click to continue…]

PROW – instytucje wdrażające Program

Mateusz Toruń        18 października 2018        Komentarze (0)

PROW – instytucje wdrażające Program

Dzisiaj kilka informacji technicznych.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są:

Samorządy Województw, w przypadku działań:

 • Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich;
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
 • Inwestycje w środki trwałe – scalanie gruntów.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca- Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI).

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku działań:

 • Transfer wiedzy i działalność informacyjna;
 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Inne niż wymienione powyżej działania Programu będzie wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja będzie wykonywać również zadania związane z wdrożeniem Pomocy technicznej.

Każda z wskazanych instytucji posiada przystępną stonę internetową, na której można odnaleźć więcej infomacji nt. realizowanych działań.

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

Mateusz Toruń        05 października 2018        Komentarze (0)

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

W terminie 15.10.2018 – 31.12.2018 odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniżej kilka podstawowych informacji:

 1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do godziny 15:00:00

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

 1. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

 1. Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

7. Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

8. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

9.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1767-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_pomoc.html

Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020?

Mateusz Toruń        24 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując ostatni wątek… 🙂

Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020?

Beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być:

 1. jednostki naukowe i uczelnie;
 2. publiczne podmioty doradcze (Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze,);
 3. szkoły rolnicze lub szkoły leśne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST;
 4. organy administracji rządowej;
 5. podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 6. podmioty utworzone przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym”;
 7. rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników;
 8. podmioty, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 9. rolnicy lub domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 10. starostowie;
 11. spółki wodne lub ich związki;
 12. osoby, która nie ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem lub prowadzą gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 13. osoby fizyczne;
 14. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
 15. gminy; spółki, w których udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny;
 16. powiaty;
 17. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 18. grupy, organizacje producentów rolnych, które powstaną po 1 stycznia 2014 roku, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 19. grupy operacyjne na rzecz innowacji;
 20. stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 21. Lokalne Grupy Działania, których Lokalne Strategie Rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu

Jak zatem widać, każdy znajdzie coś dla siebie. 🙂

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mateusz Toruń        23 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ostatnio coraz większym zainteresowaniem zaczyna cieszyć się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w skrócie PROW). Odpowiadając zatem na pojawiające się pytania i wątpliwości, poniżej słowem wstępu kilka słów o PROW.

CELE PROW

Głównymi celami PROW są przede wszystkim: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

DZIAŁANIA PROW

Działaniami, które pomogą zrealizować ww. cele są przede wszystkim: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, a także zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

PROW realizowany jest poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji.

BUDŻET PROW

Planowany budżet PROW wynosi 13.612.211.428 euro.