Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020?

Mateusz Toruń        24 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując ostatni wątek… 🙂

Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020?

Beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być:

 1. jednostki naukowe i uczelnie;
 2. publiczne podmioty doradcze (Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze,);
 3. szkoły rolnicze lub szkoły leśne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST;
 4. organy administracji rządowej;
 5. podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 6. podmioty utworzone przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym”;
 7. rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników;
 8. podmioty, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 9. rolnicy lub domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 10. starostowie;
 11. spółki wodne lub ich związki;
 12. osoby, która nie ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem lub prowadzą gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 13. osoby fizyczne;
 14. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
 15. gminy; spółki, w których udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny;
 16. powiaty;
 17. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 18. grupy, organizacje producentów rolnych, które powstaną po 1 stycznia 2014 roku, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 19. grupy operacyjne na rzecz innowacji;
 20. stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 21. Lokalne Grupy Działania, których Lokalne Strategie Rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu

Jak zatem widać, każdy znajdzie coś dla siebie. 🙂

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mateusz Toruń        23 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ostatnio coraz większym zainteresowaniem zaczyna cieszyć się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w skrócie PROW). Odpowiadając zatem na pojawiające się pytania i wątpliwości, poniżej słowem wstępu kilka słów o PROW.

CELE PROW

Głównymi celami PROW są przede wszystkim: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

DZIAŁANIA PROW

Działaniami, które pomogą zrealizować ww. cele są przede wszystkim: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, a także zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

PROW realizowany jest poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji.

BUDŻET PROW

Planowany budżet PROW wynosi 13.612.211.428 euro.

3.7. RPO WL – Wzrost konkurencyjności MŚP   

Mateusz Toruń        27 lipca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO Województwa Lubelskiego w październiku 2018 r. planowany jest termin rozpoczęcia naboru w ramach którego można będzie pozyskać dofinansowanie w ramach działania 3.7. RPO WL – Wzrost konkurencyjności MŚP. Jest to jedna z ciekawszych możliwości pozyskania wsparcia dla firm z województwa lubelskiego.

Jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie? W szczególności będą to projekty polegające na:

 • Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • Zastosowaniu nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Na chwilę obecną nie są znane wszystkie szczegóły konkursu. Osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia sugeruję jednak zapoznanie się dokumentacją z wcześniejszych naborów w ramach działania 3.7. RPO WL.

Rok 2017:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-691-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_nabor.html

Szczególnie ciekawą i przydatną lekturą jest lista zawartych umów, z której możemy wywnioskować jakie projekty „przechodzą”. 🙂

Rzecznik Funduszy Europejskich

Mateusz Toruń        11 lipca 2018        Komentarze (0)

Zapewne mało kto wie ale jakiś czas temu została powołana instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich.  Zgodnie z przyjętymi założeniami rolą Rzecznika FE jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej realizacji Funduszy Europejskich. Brzmi pięknie. 🙂

Zatem kilka słów o Rzeczniku FE:

 1. Główne zadania: przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń; dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym; formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.
 2. Zgłoszenie do Rzecznika FE może składać każdy zainteresowany podmiot (np. beneficjent, wnioskodawca) w formie: pisemnej (pocztą, osobiście), elektronicznej (mailem, poprzez specjalny formularz) lub telefonicznie. Z Rzecznikiem FE, po wcześniejszym umówieniu się, można spotkać się także osobiście.
 3. Zasadą jest, że Rzecznik FE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.
 4. Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Rzecznik FE nie prowadzi między innymi postępowań administracyjnych/ prokuratorskich/sądowych; postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. procedura odwoławcza); postepowań o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej.
 6. Należy pamiętać, że żadne skierowane do Rzecznika FE pismo nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.
 7. Rzecznik FE nie pomoże nam także w zalezieniu dofinansowania.

Na ocenę działalności Rzecznika FE, szczególnie skuteczność podejmowanych działań, trzeba jednak jeszcze poczekać. 🙂

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oczami WSA w Lublinie.

Mateusz Toruń        27 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczy uznania kilku warunków udziału w postępowaniu za warunki ograniczające konkurencję. Pokrótce – Sąd uznał że przyjęte przez beneficjenta warunk udziału w postępowaniu (szczególnie te odnoszące się do wiarygodności ekonomicznej) były zbyt restrykcyjne, gdyż stawiały wykonawcom wymagania przewyższające potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w konsekwencji prowadziły do dyskryminacji wykonawców i nadmiernie ograniczały konkurencję.

Gorąco polecam lekturę. Naprawdę bardzo ciekawa. 🙂

https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-lu-11-18/srodki_unijne/341a831.html