Zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności

Mateusz Toruń        27 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Przeglądając ostatnio stronę internetową jednego z regionalnych programów operacyjnych trafiłem na ciekawy zapis poruszający kwestię możliwości zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Myślę, że temat ten jest na tyle ciekawy, że warto pokusić się o zacytowanie [1]:

„Zasada konkurencyjności nie zastąpi Rozeznania rynku !

Szanowni Beneficjenci!

Odpowiadamy dziś na następujące pytanie: 

Czy dla wydatków od 20 tys. do 50 tys. PLN netto można zastosować „wyższą” procedurę wyboru wykonawców, czyli Zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci powinni zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i Wytycznych stosować procedury odpowiednie dla poszczególnych wartości zamówień: do 20 tys. PLN netto, od 20tys. do 50 tys. PLN netto, powyżej 50 tys. PLN netto. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania przez beneficjenta Zasady konkurencyjności dla zamówienia nieprzekraczającego 50 tys. PLN netto można uznać, iż zostały dotrzymane wymogi rozeznania rynku, o ile beneficjent otrzymał co najmniej 2 ważne oferty i upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności.

UWAGA!!!

Jeżeli nie wpłynęła żadna lub tylko 1 ważna oferta to nie można uznać zastosowanej Zasady konkurencyjności za równoważną procedurze rozeznania rynku. Beneficjent w przypadku wpłynięcia jednej oferty może uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Dodatkowo należy pamiętać, iż w opisanym przykładzie Beneficjent nie jest uprawniony do stosowania wyłączenia wskazanego w 6.5 pkt.8 lit. a Wytycznych.”

W praktyce powyższe oznacza, że „bocznymi drzwiami” wprowadzono kolejną procedurę wyboru wykonawcy – tj. zasadę konkurencyjności z elementami rozeznania rynku. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z Wytycznymi i ma sens? Zobaczymy 🙂 

https://rpo.lubelskie.pl/lawp/aktualnosc-1065-zasada_konkurencyjnosci_nie_zastapi.html  [1]

Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Mateusz Toruń        16 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Każdy kto był (lub jest) zmuszony do dokonywania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE zapewne stawiał sobie pytanie: Czy zasada konkurencyjności to Prawo zamówień publicznych i czy mogę u siebie stosować rozwiązania z tej ustawy? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna.

Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Po pierwsze należy stwierdzić, że zasada konkurencyjności to nie Prawo zamówień publicznych. Zasada konkurencyjności została wprowadzona dla wykonawców właśnie niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Ma ona na celu zapewnić przejrzystość procedur wydatkowania środków publicznych, równość wykonawców oraz przede wszystkim uczciwą konkurencję. Zasada konkurencyjności nie powiela wprost rozwiązań Prawa zamówień publicznych. Ale bez wątpienia to właśnie Prawo zamówień publicznych – w wersji mocno okrojonej – jest jej pierwowzorem. Można nawet powiedzieć że zasada konkurencyjności to takie uproszczone Prawo zamówień publicznych. Idea i sens jest taki sam. A przyjęte rozwiązania zbliżone.

Zasada konkurencyjności opisana jest jednak w Wytycznych, a nie w Prawie zamówień publicznych. Jedynie w pojedynczych kwestiach Wytyczne posiłkują się Prawem zamówień publicznych – np. w zakresie zasad szacowania wartości zamówienia, przesłanek niestosowania zasady konkurencyjności itp. W takim wypadku także znajomość Prawa zamówień publicznych (w tym interpretacji UZP oraz wyroków KIO) jest zatem niezbędna.  Również część pojęć i definicji, które możemy odnaleźć w Wytycznych (np. kody CPV) ma swoje źródło właśnie w Prawie zamówień publicznych.

Związki zasady konkurencyjności z Prawem zamówień publicznych stanowią jednak pewne zagrożenie – co bowiem w wypadku gdy jakiś mechanizm nie jest przewidziany przez Wytyczne, a opisuje go Prawo zamówień publicznych? Bardzo popularnym przykładem jest instytucja wadium. Wytyczne w tym temacie milczą. Jest to rozwiązanie ujęte w Prawie zamówień publicznych. Czy zatem beneficjent zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, a nie Prawa zamówień publicznych może stosować wadium? Doświadczenia w tym temacie są różne i bardzo skrajne. Można się spotkać z opiniami, że „(…) skoro Wytyczne nie przewidują wadium i nie odsyłają w tym zakresie do Prawa zamówień publicznych – nie można go stosować dla zasady konkurencyjności.”. Pojawiają się też zupełnie odmienne stanowiska, że „(…) instytucja wadium jest naturalnym składnikiem rzetelnej procedury wydatkowania środków publicznych, a zatem można ją także stosować w zasadzie konkurencyjności. Z uwagi jednak na fakt, iż Wytyczne milczą w tej kwestii to rolą Wykonawcy jest rzetelne, wyczerpujące i uczciwe opisanie instytucji wadium na potrzeby przeprowadzanej procedury.” A oznacza to w praktyce nic innego jak powielenie w zapytaniu ofertowym instytucji wadium z Prawa zamówień publicznych. Osobiście podzielam stanowisko drugie. 🙂

 

Dotacje UE – efektywność energetyczna

Mateusz Toruń        03 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Od 30 kwietnia 2018 r. do 01 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 można będzie składać wnioski na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Dotacje UE – efektywność energetyczna –  podstawowe informacje:

Termin składania wniosków – od 30.04.2018 r. do 01.06.2018 r. do godziny 15:00:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Sposób składania wniosków – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się kto może złożyć wniosek, jaki jest poziom dofinansowania oraz co można sfinansować – zapraszam do lektury – http://oddotacjidorealizacji.pl/dotacje-unijne-lublin/.

 

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 2)

Mateusz Toruń        23 marca 2018        Komentarze (0)

Kontynuując wątek najczęściej spotykanych błędów w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu – poniżej kolejne przykłady takich niefortunnych zapisów:

1.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Tak sformułowany warunek jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

2.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń dla co najmniej 50 osób (przedmiot zamówienia dotyczy szkolenia dla 10 osób).

Tak sformułowany warunek jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

3.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 5 szkoleń tożsamych z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 200.000,00 zł każde (szacunkowa wartość zamówienia to 100.000,00 zł).

Tak sformułowany warunek jest nieproporcjonalny zarówno do przedmiotu zamówienia jak i szacunkowej wartości zamówienia.

4.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają aktualną przez cały okres realizacji szkolenia polisę oc lub inny dokument równoważny na kwotę minimum 200.000,00 zł (szacunkowa wartość zamówienia to 100.000,00 zł)

Tak sformułowany warunek jest nieproporcjonalny do szacunkowej wartości zamówienia.

5.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają aktualną przez cały okres realizacji szkolenia polisę oc lub równoważną na kwotę minimum 200.000,00 zł oraz posiadają obroty za ostatni rok obrotowy w wysokości minimum 200.000,00 zł oraz posiadają na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości minimum 200.000,00 zł. (szacunkowa wartość zamówienia to 200.000,00 zł)

Tak sformułowany warunek – pomimo, że jego poszczególne elementy są proporcjonalne do szacunkowej wartości zamówienia – jest warunkiem zbyt wygórowanym. Oczekiwanie od wykonawcy łącznego spełnienia wszystkich składowych warunków powoduje, iż warunek ten jako całość jest nieproporcjonalny do szacunkowej wartości zamówienia.

 

Doświadczenie pokazuje, że warunki udziału w postępowaniu powinny być w proporcji 1:1 (maksymalnie 1:1,5) w stosunku do wielkości przedmiotu zamówienia oraz szacunkowej wartości tego zamówienia. Jest to rozwiązanie ostrożne. Formułowanie warunków wyższych spotyka się z zarzutem, że są to warunki nieproporcjonalne (wygórowane) i jako takie dyskryminują wykonawców. Niezwykle istotne jest także umiejętne łączenie kilku warunków w jednej procedurze. Pomimo bowiem tego, że każdy z takich warunków oddzielnie nie jest wygórowany, to biorąc pod uwagę je wszystkie razem – okazują się jednak zbyt wysokie.

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 1)

Mateusz Toruń        14 marca 2018        Komentarze (0)

Jak wiadomo, odpowiednio skonstruowane warunki udziału w postępowaniu stanowią kluczowy element każdej procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z Wytycznymi określając warunki udziału w postępowaniu należy mieć na względzie ich proporcjonalność w stosunku do przedmiotu naszego zamówienia zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie można formułować warunków, które przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Tyle teorii. A jak wygląda praktyka? Niestety ale jak pokazuje doświadczenie beneficjenci mają ogromny problem z formułowaniem skutecznych, a zarazem zgodnych z duchem Wytycznych, warunków udziału w postępowaniu. Poniżej kilka przykładów z życia wiziętych.

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy:

1.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Doświadczenie zostanie ocenione w oparciu o przedłożone wraz z ofertą dokumenty.

Warunek jest niejednoznaczny i niedokładny Wykonawca nie wie jakiego doświadczenia się od niego oczekuje (np. liczby godzin) i jakimi dokumentami może je wykazać.

2.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

3.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które dysponują trenerami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia kadry wykonawcy. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia trenerów, którymi dysponuje wykonawca.

4.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz fundacji.

Warunek ten odnosi się wyłącznie do osoby odbiorcy usługi. To, kto był odbiorcą usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

 

Ww. warunki – w ocenie osób kontrolujących beneficjentów – w sposób nieuprawniony zawęziły krąg potencjalnych wykonawców i tym samym ograniczyły konkurencję. Jaki był tego skutek? Bardzo wymierny – mianowicie 25% korekta finansowa. A to tylko początek długiego katalogu błędów 🙂