RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

Mateusz Toruń        05 grudnia 2018        Komentarze (0)

Rok 2019 w województwie lubelskim będzie rokiem wielu możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród ciekawszych naborów warto zwrócić uwagę m.in. na

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
 • Można będzie sfinansować m.in. koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz;
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 20.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów, w których pokrótce opisane zostaną inne, ciekawe nabory.

Koniec roku to czas publikacji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych programów operacyjnych na rok 2019. Podobnie jest w województwie lubelskim.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok dostępny jest pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.htm

Każdy znajdzie coś dla siebie.  🙂

 

 

 

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych – listy sprawdzające

 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla beneficjentów wsparcia. Bez wątpienia pomocne okażą się Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

[click to continue…]

PROW – instytucje wdrażające Program

Mateusz Toruń        18 października 2018        Komentarze (0)

PROW – instytucje wdrażające Program

Dzisiaj kilka informacji technicznych.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są:

Samorządy Województw, w przypadku działań:

 • Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich;
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
 • Inwestycje w środki trwałe – scalanie gruntów.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca- Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI).

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku działań:

 • Transfer wiedzy i działalność informacyjna;
 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Inne niż wymienione powyżej działania Programu będzie wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja będzie wykonywać również zadania związane z wdrożeniem Pomocy technicznej.

Każda z wskazanych instytucji posiada przystępną stonę internetową, na której można odnaleźć więcej infomacji nt. realizowanych działań.

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

Mateusz Toruń        05 października 2018        Komentarze (0)

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

W terminie 15.10.2018 – 31.12.2018 odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniżej kilka podstawowych informacji:

 1. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do godziny 15:00:00

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

 1. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

 1. Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

7. Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej.

8. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

9.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1767-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_pomoc.html