RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Mateusz Toruń        21 grudnia 2018        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku w województwie lubelskim będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. Wsparcie ma za zadanie wsparcie promocji oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności.
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – maj 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – czerwiec 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 19.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

Mateusz Toruń        05 grudnia 2018        Komentarze (0)

Rok 2019 w województwie lubelskim będzie rokiem wielu możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród ciekawszych naborów warto zwrócić uwagę m.in. na

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

 • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów;
 • Można będzie sfinansować m.in. koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz;
 • Planowany termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2019 r.;
 • Planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2019 r.;
 • Przewidywana pula środków – ok. 20.000.000,00 zł.;
 • Beneficjenci – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
 • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów, w których pokrótce opisane zostaną inne, ciekawe nabory.

Koniec roku to czas publikacji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych programów operacyjnych na rok 2019. Podobnie jest w województwie lubelskim.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok dostępny jest pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.htm

Każdy znajdzie coś dla siebie.  🙂

 

 

 

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych – listy sprawdzające

 

Udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla beneficjentów wsparcia. Bez wątpienia pomocne okażą się Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

[click to continue…]

PROW – instytucje wdrażające Program

Mateusz Toruń        18 października 2018        Komentarze (0)

PROW – instytucje wdrażające Program

Dzisiaj kilka informacji technicznych.

Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są:

Samorządy Województw, w przypadku działań:

 • Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich;
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
 • Inwestycje w środki trwałe – scalanie gruntów.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca- Poddziałanie: Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (Współpraca w ramach grup EPI).

Podmiot wybrany na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku działań:

 • Transfer wiedzy i działalność informacyjna;
 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Inne niż wymienione powyżej działania Programu będzie wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja będzie wykonywać również zadania związane z wdrożeniem Pomocy technicznej.

Każda z wskazanych instytucji posiada przystępną stonę internetową, na której można odnaleźć więcej infomacji nt. realizowanych działań.