Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oczami WSA w Lublinie.

Mateusz Toruń        27 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczy uznania kilku warunków udziału w postępowaniu za warunki ograniczające konkurencję. Pokrótce – Sąd uznał że przyjęte przez beneficjenta warunk udziału w postępowaniu (szczególnie te odnoszące się do wiarygodności ekonomicznej) były zbyt restrykcyjne, gdyż stawiały wykonawcom wymagania przewyższające potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w konsekwencji prowadziły do dyskryminacji wykonawców i nadmiernie ograniczały konkurencję.

Gorąco polecam lekturę. Naprawdę bardzo ciekawa. 🙂

https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-lu-11-18/srodki_unijne/341a831.html

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Mateusz Toruń        11 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z Wytycznymi możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Możesz wtedy zawrzeć umowę  z dowolnym wykonawcą – pod warunkiem jednak, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Zasadne jest jednak aby w takiej sytuacji zastanowić się nad możliwymi przyczynami braku ofert. Należy ocenić czy nie wynika to np. z błędnego (nieprecyzyjnego) opisu przedmiotu zamówienia, zbyt krótkiego terminu na przygotowanie i złożenie oferty lub też z zbyt wygórowanych warunków udziału w postępowaniu. Być może gdybyś dokonał zmian w ww. zakresie to otrzymałbyś ofertę? Jeżeli Twoja odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi „tak” – zanim podpiszesz umowę „z wolnej ręki” – rozważ zmianę treści zapytania ofertowego i powtórzenie całego postępowania.

Oczywiście jeżeli jesteś pewien poprawności przeprowadzonej procedury to nie musisz tego robić. Jednak doświadczenie pokazuje, że poprzedzenie zamówienia „z wolnej ręki” dwukrotnie zasadą konkurencyjności w sposób znaczny minimalizuje konieczność tłumaczenia się i składania wyjaśnień w toku czynności kontrolnych. 🙂

Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        2 komentarze

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności?

Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.”

Ustalenie wartości zamówienia w terminach odleglejszych aniżeli wyżej wymienionych będzie wskazywać na niezachowanie przez Ciebie należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Jest to szczególnie niebezpieczne gdy wyniki szacowania oscylują w pobliżu progów 20.000,00 zł netto lub 50.000,00 zł netto, od których zależy wybór właściwej procedury.

Udostępnienie protokołu z postępowania  

Mateusz Toruń        09 maja 2018        Komentarze (0)

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem:

„Czy zamawiający musi pokazać wykonawcy protokół z przeprowadzonego postępowania?”.

Odpowiedź:

Kwestię tę jednoznacznie regulują Wytyczne, z których wynika, że wyniki postępowania upublicznia się w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania – ale z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności

Mateusz Toruń        27 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Przeglądając ostatnio stronę internetową jednego z regionalnych programów operacyjnych trafiłem na ciekawy zapis poruszający kwestię możliwości zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Myślę, że temat ten jest na tyle ciekawy, że warto pokusić się o zacytowanie [1]:

„Zasada konkurencyjności nie zastąpi Rozeznania rynku !

Szanowni Beneficjenci!

Odpowiadamy dziś na następujące pytanie: 

Czy dla wydatków od 20 tys. do 50 tys. PLN netto można zastosować „wyższą” procedurę wyboru wykonawców, czyli Zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci powinni zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i Wytycznych stosować procedury odpowiednie dla poszczególnych wartości zamówień: do 20 tys. PLN netto, od 20tys. do 50 tys. PLN netto, powyżej 50 tys. PLN netto. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania przez beneficjenta Zasady konkurencyjności dla zamówienia nieprzekraczającego 50 tys. PLN netto można uznać, iż zostały dotrzymane wymogi rozeznania rynku, o ile beneficjent otrzymał co najmniej 2 ważne oferty i upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności.

UWAGA!!!

Jeżeli nie wpłynęła żadna lub tylko 1 ważna oferta to nie można uznać zastosowanej Zasady konkurencyjności za równoważną procedurze rozeznania rynku. Beneficjent w przypadku wpłynięcia jednej oferty może uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Dodatkowo należy pamiętać, iż w opisanym przykładzie Beneficjent nie jest uprawniony do stosowania wyłączenia wskazanego w 6.5 pkt.8 lit. a Wytycznych.”

W praktyce powyższe oznacza, że „bocznymi drzwiami” wprowadzono kolejną procedurę wyboru wykonawcy – tj. zasadę konkurencyjności z elementami rozeznania rynku. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z Wytycznymi i ma sens? Zobaczymy 🙂 

https://rpo.lubelskie.pl/lawp/aktualnosc-1065-zasada_konkurencyjnosci_nie_zastapi.html  [1]