Personel projektu, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        07 lutego 2018        Komentarze (0)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie spotkałem się z pytaniem „Czy przy wyborze personelu projektu muszę stosować zasadę konkurencyjności?”.

Zatem…….. personel projektu, a zasada konkurencyjności.

Odpowiedź jest krótka – nie, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zasada konkurencyjności nie ma zastosowania do wyboru personelu projektu, tj. m.in. osób zaangażowanych na podstawie stosunku pracy, wolontariuszy, osób samozatrudnionych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących jednocześnie beneficjentem projektu oraz jego personelem) i współpracujących z osobą samozatrudnioną zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (np. małżonek).

Zasadę konkurencyjności stosujemy do wyboru wykonawców (osób fizycznych niebędących personelem projektu, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które oferują realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarły umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.

Powyższe oznacza np. że beneficjent nie będzie stosował zasady konkurencyjności zatrudniając trenerów/doradców do realizacji zadań w projekcie na umowę o pracę, ale będzie ją stosował, jeśli zdecyduje się zangażować wskazane osoby lub firmy szkoleniowe/doradcze na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji usługi szkoleniowej.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: