Projekty UE – słowniczek podstawowych skrótów i pojęć

Mateusz Toruń        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wiem, że to nic przyjemnego, ale chciałbym abyś poznał trochę teorii, która ułatwi Ci poruszanie się po tematyce dotacji i projektów UE.

Zatem zaczynamy 🙂

Na początek wykaz podstawowych skrótów:

 1. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 3. EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 4. FS – Fundusz Spójności
 5. IP PO – instytucja pośrednicząca programem operacyjnym
 6. IW PO – instytucja wdrażająca program operacyjny
 7. IŻ PO – instytucja zarządzająca programem operacyjnym
 8. MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 9. PO – program operacyjny (w tym krajowy i regionalny program operacyjny)
 10. Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 11. RPO – Regionalny Program Operacyjny
 12. SZOOP – szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego

Teraz kilka przydatnych pojęć:

 1. Beneficjent – podmiot publiczny/podmiot prywatny/osoba fizyczna (w niektórych przypadkach), odpowiedzialny/a za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji (projektu); podmiot, który otrzymuje pomoc; podmiot, który wdraża instrument finansowy; partner/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu
 2. Dofinansowanie – współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
 3. Fundusze EFSI – wspólne określenie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 4. Fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny
 5. Instytucja uczestnicząca w realizacji PO – IZ PO, IP PO, IW PO
 6. Odbiorca ostateczny – podmiot należący do grupy docelowej projektów finansowanych z EFRR lub FS (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który będzie korzystał z działań realizowanych w ramach poszczególnych PO; w przypadku instrumentów finansowych (współfinansowanych z EFS lub EFRR) oznacza osobę prawną lub fizyczną, która otrzymuje wsparcie finansowe z instrumentu finansowego
 7. Personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście
 8. Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego
 9. Uczestnik projektu – osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS
 10. Umowa o dofinansowanie – decyzja podjęta przez jednostkę sektora finansów publicznych, która stanowi podstawę dofinansowania projektu
 11. Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu
 12. Wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach PO, który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie
 13. Wydatek niekwalifikowalny – każdy koszt lub wydatek poniesiony, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym
 14. Zamówienie – umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach PO
 15. Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie – wniosek spełniający kryteria wyboru projektów, przyjęty do realizacji, umieszczony na liście ocenionych projektów zatwierdzonej przez właściwą instytucję.

Mam nadzieję, że zapoznanie się z ww. skrótami i pojęciami w sposób istotny pozwoli Ci wynieść z lektury mojego bloga maksimum przydatnych informacji.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: