Realizacja zamówienia przez podwykonawcę

Mateusz Toruń        23 listopada 2017        Komentarze (0)

W przeciągu ostatnich dni kilkukrotnie zadano mi pytanie „Czy w zapytaniu ofertowym należy koniecznie umieszczać informację o dopuszczalności realizacji części zamówienia przez podwykonawcę?”. W mojej ocenie – jak najbardziej.

Podkreślić należy bowiem, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 nie regulują tej kwestii. Zatem zasadne jest odniesienie się do Prawa zamówień publicznych, które wskazuje że w sytuacji gdy zamawiający nie zastrzeże w dokumentacji przetargowej obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę określonych części zamówienia – ten wykonawca będzie mógł powierzyć realizację całości zamówienia podwykonawcom.

Często stosowana praktyka dalszego podzlecania realizacji całości zamówienia nie jest zakazana. Biorąc pod uwagę jednak doświadczenia pokontrolne należy powiedzieć, że nie jest to mile widziane i pożądane. W mojej ocenie podnoszona przez osoby kontrolujące argumentacja jest logiczna. Bowiem rolą wyłonionego wykonawcy powinna być realizacja zamówienia, a nie pośrednika pomiędzy zamawiającym, a podwykonawcą.

Należy także pamiętać, że taka konstrukcja realizacji zamówienia może zachwiać racjonalnością poniesionych wydatków. A stąd już niedaleko do korekt.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: