Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 3)?

Mateusz Toruń        02 listopada 2017        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie wspomniałem, że jeżeli realizujesz projekt unijny, a nie jesteś zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych, oceniając tożsamość czasową, powinieneś wziąć pod uwagę cały okres realizacji tego projektu. Jest to jednak zasada, od której są pewne wyjątki.

WYJĄTEK nr 1 stanowi sytuacja, gdy w ocenie pracowników instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie Twojego projektu o tożsamości czasowej możemy mówić tylko i wyłącznie w okresach lat kalendarzowych. Inaczej mówiąc, tożsame czasowo mogą być tylko zamówienia udzielane w jednym danym roku kalendarzowym. Chciałbym jednak mocno podkreślić, że jest to jedynie subiektywne zdanie kilku pracowników urzędów, wyrażone ustnie i nie mające żadnej podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Osobiście mam inne zdanie.

WYJĄTEK nr 2 ma już oparcie w interpretacjach Ministerstwa Rozwoju. Przypadek ten dotyczy Beneficjentów realizujących projekty, których przedmiotem są usługi szkoleniowe. W sytuacji gdy realizacja szkolenia przebiega w oparciu uprzednią indywidualną analizę potrzeb szkoleniowych każdego uczestnika/uczestniczki (czyli do samego końca nie wiadomo jakie szkolenie będzie realizowane), proces rekrutacji jest rozciągnięty w czasie, a szkolenia będą realizowane bezpośrednio po rekrutacji (na bieżąco po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych) szacowanie wartości usługi szkoleniowej w kontekście tożsamości czasowej w ramach całego projektu może być niewykonalne. W takim wypadku mamy do czynienia z kilkoma odrębnymi zamówieniami i ich wartość, a co za tym idzie także wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia, może być ustalany odrębnie dla każdego zamówienia i tym samym szacowanie wartości zamówienia w oparciu o wyniki diagnozy szkoleniowej nie powinno powodować niedozwolonego podziału zamówienia na części. Wszystko zatem zależy tak naprawdę od harmonogramu rekrutacji uczestników oraz badania ich potrzeb szkoleniowych.

Pamiętaj proszę jednak, że kwestia szacowania wartości zamówienia, a szczególnie podział zamówienia na części, to bardzo delikatna sprawa wymagająca głębokiego wyważenia i szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego sprawy.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: